• دکترای توسعه مدیریت اقتصاد سیاسی از دانشگاه داندی انگلیس

  • دارای مدرک M.Phil در رشته توسعه سیاسی و اقتصادی از دانشگاه برادفورد انگلیس

  • استاد دانشگاه و پژوهشگر

  • کارشناس ارشد بخش تعاون

  • رئیس نمایندگی خانه تعاون گران استان تهران

  • مدیر مسئول مجله تدبیرانه سبقت