موشك هاي ايران؛ سفرای ديپلماسي

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: ديپلماسي مفهومي پر راز و رمز و پيچيده است كه هم آفرينش آن در مناسبات جهاني، زاده هوش، درايت و تجربه هاي مولد انسان بوده و هم پيش بردن و هدايت آن به سوي آينده، نيازمند هوش و درايت انساني است. براي همين مي گويند كه ديپلماسي در دنياي امروز، صحنه اي از تقابل انديشه و يا نمايي از تقابل توان و دارايي هاي فكري است كه خود را ميان دو كشور يا چند كشور نشان مي دهد. بدون اين درايت و هوش انساني نمي شود در دنياي امروز زندگي آسوده را براي مردم تضمين كرد. براي همين، كشورهاي جهان سعي مي كنند تا هر روز، بيش از روز قبل توان خود را در استفاده از اين پديده حيرت انگيز افزايش دهند. ما نيز به طور قطع به خاطر آنكه ساكن در دنياي امروز هستيم و كنش و واكنش هاي تأثير گذاري هم در مناسبات جهاني داريم بايد نياز خود را به تفاهم انديشه و هوش يا به تعبير بهتر، تعامل عقلايي با دنيا در بهترين شكل ممكن برطرف سازيم؛ البته روايت در مورد اينكه ديپلماسي در مفهوم و در ماهيت چيست و چه اشكالي براي اجراي آن تجويز مي شود، بسيار زياد است اما شكي نيست كه همه اين اشكال يا تمام اين مفاهيم به نوعي زاده هنرانديشي يا هنرمندي ذهن سياستمداراني است كه با هنر ديپلماسي خود مي توانند انسان هاي بي شماري را از زندگي مطلوب سيراب يا از زندگي نامطلوب يا با مطلوبيت سياه، نجات دهند. اين مقدمه صرفا براي اين نوشته شد كه يك بار ديگر بر قواره فكر و هنر ديپلماسي تأكيد شود و به ياد بياوريم كه اين پديده، نشأت گرفته از هوش انسان است. به همين خاطر هم راهبرد خنده را در هدايت رو به جلوي ديپلماسي بايد ارج نهاد و هم راهكار استفاده از چماق را بايد باور كرد. هر كدام از اين ابزارها اگر درست و بجا استفاده شود مي تواند پياندهاي مثبت و قابل تأملي را با خود به همراه بياورد. بهترين مثال براي اين ماجرا، حمله موشكي سپاه پاسداران به داعش يا سيلي محكم ايران به تروريست ها در دو روز گذشته است. برخلاف آنچه بسياري اين اتفاق را به عنوان يك حركت نظامي موفقيت آميز مي دانند و بر آن مي بالند، نگارنده بر اين باور است كه حمله موشكي ايران به تروريست ها، نه يك رفتار نظامي بلكه يك اتفاق ديپلماتيك است و بايد از اين منظر به آن باليد و بر آن افتخار كرد. موشك هاي ايران به طور قطع در اين برهه از زمان و در اين مقطع، يكي از بهترين سفراي ديپلماتيك ايران محسوب مي شوند. ما همان طور كه در گفت وگوهاي ۱+۵ و با درايت ديپلمات هاي خود درخشيديم، اين بار و در اين مقطع با موشك هاي خود توانستيم در عرصه ديپلماسي بدرخشيم. درواقع همان طور كه آن زمان تركيبي از هوش و لبخندهاي ديپلماتيك مي توانست مسير پيروزي ايران را در ميدان گفت وگو با قدرت هاي بزرگ جهان هموار سازد، اين بار موشك ها سفراي ديپلماتيكي بودند كه به جهان يادآور شدند ايران از حق طبيعي مردمانش كه زندگي نام دارد، نمي گذرد. دفاع از خود يا دفاع مشروع، يكي از اصلي ترين گزينه ها در توسعه محسوب مي شود. به طور قطع، كشوري كه نتواند صبور باشد، لبخند ديپلماسي داشته باشد يا نتواند گفت وگو كند، به دليل افت شاخص هاي ديپلماتيك در مناسبات جهاني، مات شده است. از سوي ديگر، كشوري هم كه نتواند به وقتش از خود دفاع كند يا بر سر امنيت خود و بر سر مراقبت از موازين توسعه اش بايستد، نمي تواند تضمين كننده آينده اي درخشان براي كساني باشد كه يا مي خواهند در اين كشور زندگي كنند يا كسب وكار را در اين سرزمين رونق ببخشند. از اين منظر، شك نبايد كرد كه اين بار موشك ها بهترين سفراي ديپلماسي ايران بودند كه با هوش و ذكاوت نيروهاي نظامي، امنيتي و دولتي به كار گرفته شدند؛ آن هم درست در مقطعي كه لابي هاي ضد ايراني، بيش از هر زمان ديگري در پي آن هستند تا توسعه را در ايران با گره ها و موانع زيادي مواجه سازند. دفاع مشروع ايران به طور قطع، يك اتفاق مثبت براي كشور خواهد بود. ما از ابزاري ديپلماتيك در مقابل رقباي غير قاعده مند خود در بهترين زمان ممكن، بهترين استفاده را كرديم.

روزنامه وقايع اتفاقيه