حاشیه های سومین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی ۱۳۹۳/۰۵/۱۴