روش تحقیق در حقوق

روش تحقیق در حقوق ، پژوهشی است در باب آموزش و پژوهش در زمینه‌های حقوق جزایی، عدالت جزایی و بطور کلی در حوزه حقوق اجتمایی