آشنایی با جهانی سازی

این کتاب با این جمله زیبا چنین آغاز شده است: ”مردم در نبود عدالت اجتماعی نیمی از زندگی خود را از دست میدهند، ولی در نبود آزادی و صلح همه زندگیشان را از دست میدهند.”