تلفات دموکراسی

هامفری هاکسی محقق آمریکایی سعی کرده در کتاب خود تحت عنوان: «تلفات دموکراسی» اقدامات سیاستمداران ایالات متحده و اروپا را که قصد صدوردموکراسی به کشورهای توسعه نیافته و یا در حال گذار داشتند، به رشته تحریر در آورده است.