دستور زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

تألیف این کتاب، حاصل جمع آوری منابع بسیار با ارزش از کتاب ها و جزوه های درسی مختلف انگلیسی و فارسی بوده و در نهایت توانسته ام این تحقیق را پس از 10 سال به پایان برسانم.

از نکات بسیار مهم این کتاب، ساده نویسی و استفاده از تمرینات فراوان در هر قسمت، برای یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از دبستان، دانشجویان دانشگاه ها و کسانی که مشتاقان به فرا گیری دستورزبان انگلیسی می باشند.