قدرت کلام

سخنرانی مهم است و تدوین آن مشاهده یک سخنران بزرگ و شنیدن سخنان وی یک تجربه دلگرم کننده و الهام بخش است و می تواند به باور و درک مسائل بسیاری کمک کند . می تواند در مواقعی که دور و بر ما نومیدی موج می زند ، دلداری دهد و شجاعت بخشد . می تواند یک تئاتر عالی باشد . می تواند تفاوتی ایجاد کند . پس از ترک محل و ورود به دنیای واقعی ، احساس می کنیم آن چه شاهدش بودیم نیز ((دنیای واقعی)) بوده است ، بنابراین دوچندان سرزنده و شاداب می شویم .

چه چیز موجب اثربخش شدن یک سخنرانی است ؟و آیا اثربخشی اهمیتی دارد؟

پاسخ این پرسش و راهکار تبدیل شدن به یک سخنران بزرگ را از لابه لای سخنرانی های بزرگ تاریخ بیرون آورده و در این کتاب در اختیار شما قرار داده ایم .