دکتر نادر هوشمندیار به جمع مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون پیوست