مصاحبه های تلویزیونی

تاریخنام برنامهموضوع
دسامبر 2007شبکه یکخودروسازی
ژانویه 2008شبکه چهار - نگاه چهارانرژی، دموکراسی و امنیت