سخنرانی ها

تاریخ       محل                     
عنوان
2001کانادامدیریت
2003انگلستاناقتصاد و سیاست
2004        ژاپنمدیریت
2005اسکاتلند.H.R.M
2007ایران - دانشگاه علامهمتدهای تحقیق
2008ایرانچالشها و توسعه مدیریت در تعاونی ها