مصاحبه با نشریات

توضیحاتتاریخچاپ
صنعت را فقط باید دوست داشت، همین1391/09/29ماهنامه بازار و سرمایه